LỊCH SỬ THÀNH LẬP TRƯỜNG TH&THCS THANH MỸ

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4/1975, tháng 9/1975 trường được thành lập với tên gọi ban đầu là trường PTCS Thanh Mỹ. Trường gồm có 8 điểm trường với duy nhất 1 lớp 6, lúc bấy giờ xã Thanh Mỹ trực thuộc huyện Cao Lãnh.

Đến tháng 9/1979, trường PTCS Thanh Mỹ được tách thành 2 trường gồm trường PTCS Thanh Mỹ 1 và trường PTCS Thanh Mỹ 2.

Năm 1981, huyện Tháp Mười được thành lập và xã Thanh Mỹ trực thuộc huyện Tháp Mười.

Năm 1984, xã Thanh Mỹ được tách thành 2 xã: xã Thanh Mỹ và xã Phú Điền. Trường PTCS Thanh Mỹ 2 thuộc xã Phú Điền.

Năm 1988, trường PTCS Thanh Mỹ 1 được tách thành 3 trường theo quyết định số 32/QĐ.UB ngày 06 tháng 12 năm 1988 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười gồm trường TH Thanh Mỹ 1, trường TH Thanh Mỹ 2 và trường THCS Nguyễn Văn Tre.

Trường TH Thanh Mỹ 2 được tách ra từ đây và đây cũng là tên gọi ban đầu của trường.

Đến năm tháng 11 năm 2007 trường được sát nhập thêm các lớp nhô của trường THCS Nguyễn Văn Tre nên đã đổi tên thành trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Mỹ theo Quyết định số: 222/QĐ/UBND, ngày 01 tháng 11 năm 2007 của UBND huyện Tháp Mười về việc thành lập trường TH&THCS Thanh Mỹ.

Từ khi thành lập đến nay Trường TH&THCS Thanh Mỹ luôn quan tâm đến chất lượng giáo dục. Chất lượng giáo dục của trường ngày càng được đi lên góp phần tạo nên sự phát triển giáo dục của xã nhà.

Hiện nay trường có hai điểm, một điểm chính tại Kênh Năm ấp Hưng Lợi và một điểm phụ thuộc ấp Lợi Hòa, có 11 phòng học, 4 phòng chức năng (phòng tin học có 23 bộ máy tính, thí nghiệm thực hành, thư viện, y tế) và dãy phòng hành chính có một phòng Hiệu trưởng, một phòng phó hiệu trưởng, một văn phòng, một phòng chờ tiết. Mỗi điểm trường có một khu vệ sinh cho giáo viên và một khu vệ sinh học sinh, có chia vệ sinh nam và nữ riêng biệt.

Trường có 01 hiệu trưởng và 02 phó hiệu trưởng, 19 giáo viên cấp TH (có trình độ cao đẳng 08 và đại học 11), 16 giáo viên cấp THCS  (có trình độ cao đẳng 03 và đại học 13) và 7 nhân viên. Có 580 học sinh chia thành 24 lớp. Trong đó cấp TH có 16 lớp và 350 học sinh, cấp THCS có 8 lớp và 232 học sinh.

Cấp TH có 3 tổ (01 tổ khối 1+2, 01 tổ khối 3+4 và 01 tổ khối 5), cấp THCS có 3 tổ (1 tổ tự nhiên, 01 tổ xã hội và 01 năng khiếu) và 01 tổ văn phòng mỗi tổ điều có một tổ/khối trưởng và tổ/khối phó. Đa số giáo viên có trình độ đủ chuẩn và trên chuẩn, trẻ khỏe, nhiệt tình trong công tác.

Trường có Chi bộ độc lập và 21/45 đảng viên đạt tỷ lệ 46.66% và chi ủy có 5 người, có 01 tổ chức Công đoàn, 01 chi Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh. Các hội đồng gồm có hội đồng trường, hội đồng thi đua và khen thưởng, hội đồng kỷ luật. Chi bộ trường, các hội đồng, tổ chức đoàn thể đều có kế hoạch hoạt động theo đúng mục tiêu, chủ đề của năm học, hoạt động đúng theo qui định tại  Điều lệ trường trung học.